Privacybeleid

Stairway to Happiness is een handelsnaam van Dominique van Goch. KvK 64071723

Dominique van Goch respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wij plaatsen geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon op tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Het verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Dominique van Goch en externe verwerkers. Wij hebben uw contactinformatie (waaronder naam, adres en e-mail) nodig om contact te hebben met elkaar en u de mogelijkheid te bieden online trainingen te volgen. Als u een account aanmaakt op de site, verwerken we persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam). Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of aanbiedingen verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van dit soort informatie (zoals naam en e-mailadres). U kunt zich daarvoor altijd weer afmelden. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het kunnen leveren van de onlinedienst. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stairwaytohappiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Internetsites van derden

Indien op onze website wordt verwezen naar andere websites en social media is deze privacyverklaring hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Delen met anderen

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Dominique van Goch uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met uw voorkeuren. U hebt op onze website(s) veelal de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stairwaytohappiness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De beheerder zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De beheerder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Dominique van Goch, bereikbaar op info@stairwaytohappiness.nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Stairway to Happiness handelsnaam van Dominique van Goch KvK 64071723

Contactpersoon: D. van Goch
Ittervoorterweg 30
6017BZ Thorn
info@stairwaytohappiness.nl