Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Stairway to Happiness is een handelsnaam van Dominique van Goch. KvK 64071723

Toepasselijkheid

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing indien Dominique van Goch aan Afnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, cursussen en/of trainingen.

Definities

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Beheerder: de Beheerder van de Website www.stairwaytohappiness.nl, namelijk Dominique van Goch handelsnaam Stairway to Happiness.
 • Content: het geheel aan informatie dat door Dominique van Goch via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.
 • Dienst: Stairway to Happiness; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.
 • Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
 • Klant: de natuurlijk persoon die bij Dominique van Goch een abonnement afneemt.
 • Website: het platform van Stairway to Happiness dat via de Website www.stairwaytohappiness.nl en trainingen.stairwaytohappiness.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

WEBSITE

Toegang tot de Website

2.1 De toegang tot de Website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze Website alsook de Content die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbieding. 

De inhoud van de Website

2.2 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, verhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de Beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Het beheer van de Website

2.3 Voor het goede beheer van de Website kan de Beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de Website;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de Website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • De Website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 

Verantwoordelijkheden

2.4.1 De Beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website, waardoor de Website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de Website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelfverantwoordelijk voor de Website en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

2.4.2 De Beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de Website of diensten toegankelijk via internet;
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

2.4.3 De Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de Beheerder als gevolg hiervan. 

2.4.4 Indien de Beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze Website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Beeldmateriaal en aangeboden producten

2.5 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. 

OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN 

Toegang tot de Dienst

3.3.1 De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.

3.3.2 De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.

3.3.3 De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Gebruik van de Dienst

3.4.1 De Dienst bestaat er uit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.

3.4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Dominique van Goch aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden.

3.4.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Dominique van Goch;
 3. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Dominique van Goch hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 6. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Dominique van Goch, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 7. inbreuk maken op de rechten van Dominique van Goch en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 9. de belangen en goede naam van Dominique van Goch kunnen schaden.

Beschikbaarheid van de Dienst

3.5.1 Dominique van Goch levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Dominique van Goch geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Dominique van Goch is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

3.5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

3.5.3 Dominique van Goch is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

3.5.4 Dominique van Goch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Betaling

3.6.1 Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Dominique van Goch vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.6.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Dominique van Goch gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.6.3 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.6.4 Indien na het verstrijken van de termijn door Dominique van Goch nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is

vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Dominique van Goch de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Dominique van Goch gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.

3.6.5 Ingeval van verzuim is Dominique van Goch gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.6.6 Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

3.7.1 Dominique van Goch, haar personeel en/of voor Dominique van Goch werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

3.7.2 De Klant geeft Dominique van Goch volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

3.7.3 Dominique van Goch hanteert een privacybeleid. Deze is op de Website gepubliceerd. 

Intellectueel Eigendom

3.8.1 Het Intellectueel Eigendom berust bij Dominique van Goch en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.

3.8.2 Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dominique van Goch:

 1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en

voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;

 • substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 • kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 • domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Garanties en vrijwaringen

3.9.1 De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Dominique van Goch geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Dominique van Goch is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Duur en opzegging

3.10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.

3.10.2 Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.

3.10.3 Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.

3.10.4 Dominique van Goch is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Dominique van Goch is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.

3.10.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Dominique van Goch ten dienste staan, is Dominique van Goch te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 2. Dominique van Goch van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Dominique van Goch of derden kunnen toebrengen;

3.10.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per

direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Dominique van Goch verwijdert bij opzegging het Account. Dominique van Goch is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Non-concurrentie

3.11 Het is Klant niet toegestaan op basis van de door Dominique van Goch aangeboden Dienst, waaronder opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken materiaal, zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke dienst, opleiding, training of anderszins te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dominique van Goch.

Klachtenafhandeling

3.12 Mocht een cursist een klacht bij Dominique van Goch willen neerleggen dan kan dit schriftelijk of via de mail. Bij ontvangst zal direct actie worden ondernomen. Wij zullen u eerst schriftelijk bevestigen dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarna wordt uw klacht onderzocht. Elke klacht zal op een passende manier worden afgehandeld. U krijgt daarover bericht. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de mail zijn.

Forum en toepasselijk recht

3.13.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

3.13.2 Alle geschillen tussen Dominique van Goch en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Limburg, Nederland, bevoegde rechter.